Husorden

En ejerforening, som Kretahus, med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden – man er fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse regler – for at medvirke til et godt klima blandt beboerne.

AFFALD

Affald skal sorteres i forskellige kategorier.

Alt almindeligt affald, der ikke hører ind under nedenstående kategorier, skal anbringes i en af de 20 opstillede containere.

Flasker og andet glasaffald må ikke placeres i containerne, men skal lægges i den  opstillede glascontainer i gården. Der må ikke lægges dåseemballage i glascontaineren.

Pap og karton lægges – helt sammenklappet eller skåret i stykker – i en af de to containere der er beregnet hertil. Papcontainerne modtager kun rent pap og karton. Pizzabakker, mælkekartoner, vaskepulverpakker, plastik og flamingo må ikke lægges i papcontaineren.

Papir, aviser, reklamer og bøger skal kasseres i en af de 4 papircontainere, der er opstillet.

Metalaffald som gryder, potter, pander, dåser, alufoliebakker og andet metalaffald lægges i containeren mærket “metal” .

Hård plastik som emballagebakker fra kød, frugt og grønt. Plastskåle, plastflasker, cd-covers, lægges i containeren mærket “hård plast”.

Elektronikaffald er som udgangspunkt “ting med ledning”. Disse ting lægges i en af de 2 containere for elektronik, hvor også kasserede kameraer, mobiltelefoner alt computerudstyr og lignende hører hjemme – herunder også forskellige ting, der kører på batterier. Elektroniske ting, der er for store til at komme i elektronikcontainerne, fx tv-apparater og mikroovne skal sættes til storskrald.

Storskrald skal, om muligt i emballeret stand, anbringes ved storskraldrummet i gården. Storskrald er typisk møbler, hårde hvidevarer, store tæpper, kasserede cykler og andre ting, der er for store til affaldscontainerne.

Følgende ting kan ejerforeningen aldrig modtage som affald:
Toiletter, håndvaske, mursten, tegl, beton, cement, puds, mørtel, sten, grus, fliser, klinker og kakler.

Ovennævnte effekter henvises til kommunale genbrugsstationer.

Anvisninger fra renovationsselskab, bestyrelse eller vicevært skal følges.

ALTANER

Beboerne skal drage omsorg for at renholde altanerne, specielt med henblik på svineriet, som duerne forårsager. Det er ikke tilladt at kaste cigaretskod eller aske ud fra altanen.

Brug af grill på altanen er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at montere ”Til Salg”-skilte eller klistermærker.

BARNEVOGNE

Barnevogne og klapvogne skal placeres på det reserverede område under halvtaget i gården, eller i cykelkælderen.

Nævnte vogne kan også placeres i garage. Nøglen til garagen udleveres mod et depositum på kr. 100. Henvendelse til viceværten.

BOLDSPIL

Boldspil i ejendommens gård og have må kun finde sted i et omfang, så der ikke kan ske skade på ejendommen, beplantningen eller genstande på ejendommens grund.

CYKLER, KNALLERTER M. M.

Cykler, legevogne og lignende må ikke henstilles i ejendommens trappeopgange, kældergange eller i porten.

Cykler skal henstilles i de dertil opstillede stativer i gården, eller i cykelkældrene Kretavej 15, 17, 19  samt  cykelkælderen  Siciliensgade  5.
Kørsel på knallert 30 eller knallert 45 i gården er ikke tilladt – motoren skal tillige være slukket ved transport i gården. Parkering af knallert 30 og knallert 45 skal ske ved cykelstativerne. Parkering af knallerter i kælderen er ikke tilladt.

FACADER

Alle former for udsmykning, skiltning eller ændring af ejendommens facader er kun tilladt med bestyrelsens skriftlige accept.

FODRING

Der må ikke fodres fugle, katte eller andre dyr fra ejendommens vinduer, altaner eller på ejendommens grund i øvrigt.

FYRVÆRKERI

Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller gården.

GÅRDEN OG HAVEN

Det påhviler de enkelte brugere at sørge for, at gård og have er ryddelige efter brug, herunder rengøring af de opstillede grills, samt at beplantning, møbler og  lignende ikke lider overlast. Engangsgrills må ikke stilles på græsset.

Løse hunde må ikke færdes i gården eller i haven. Det påhviler hundens ledsager straks at fjerne eventuelle efterladenskaber.

HUSDYR

Det er tilladt at holde husdyr, såfremt disse ikke er til gene for ejendommens beboere. Hunde skal føres i kort snor over alt i ejendommen og i gården.

Hundeluftning i gården er forbudt.

* Det er ikke tilladt at holde muskelhunde eller kamphunde, ligesom disse ikke må forefindes på ejendommens område.*

KÆLDERRUM

De gamle vaske- og tørrekældre, der udlejes, er forbeholdt ejendommens beboere.

MOTORKØRETØJER

Biler, motorcykler, scootere og trailere må ikke parkeres i ejendommens gård eller port.

Benzin og olie må ikke opbevares noget sted i ejendommen eller gården.

MUSIK OG STØJ

Erhvervsmæssig musikudøvelse må ikke finde sted.

Anden musikalsk udfoldelse og støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere.

Støj fra gården må ikke forekomme efter kl. 23.00.

Vaskemaskiner m.v. skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde generer ejendommens beboere.

Bemærk: At en beboer pådrager sig erstatningsansvar over for de vandskader, der eventuelt opstår på grund af beboerens vaskemaskine.

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 20.00 og 07.00. På søn- og helligdage dog mellem 20.00 og 09.00.

NAVNESKILTE

Beboerne er forpligtet til at montere et retvisende navneskilt på hoveddøren. Navneskiltet skal være af almindelig standard. Hermed menes at skiltet skal være af hårdt materiale som metal, porcelæn, bakelit og lignende.

Navneskiltet skal monteres på den lille grå plade der er skruet på hoveddørene.

Andre navnemærker (papirlapper, klisterbånd, tapetrester, post-it, Dymo-tape og lignende) accepteres ikke.

Beboere der ikke overholder kravet om navneskiltets standard, vil få skriftlig besked om at skifte skiltet. Samme gælder hvis skiltet helt mangler Efterkommes dette krav ikke vil ejerforeningen sørge for montage af nyt skilt – for beboerens regning.

I tilfælde af tvivl afgør bestyrelsen hvad almindelig standard er.

Ud over navneskilt må der ikke monteres andre mærker eller skilte på dørene.

OMBYGNING OG RENOVERING

Modernisering af  køkken og bad kræver ofte indgreb på de dele af vand og afløbs- installationer som ejerforeningen vedligeholder. Bestyrelsen bør altid kontaktes før ombygning af ovennævnte lokaler. Nogle arbejder kræver desuden byggetilladelse fra Københavns Kommune. Ved montering af rørkasser, inddækninger, skabe og forsænkede lofter skal disse udføres således at der er uhindret kan udføres reparationsarbejder på vandrør og faldstammer, der skjules bag nævnte konstruktioner.

POSTKASSER

Det er ikke tilladt at efterlade uønskede aviser/reklamer ved postkasserne. Førnævnte skal lægges i papircontainerne.

Beboere, der på postkasserne ønsker at markere at man ikke vil modtage reklamer, eller aviser og reklamer, skal benytte de autoriserede klistermærker, der udleveres på posthusene. Mærkerne findes i de to førnævnte kategorier og skal placeres i venstre side af postkassefronten. Der må ikke monteres andre mærker end de autoriserede fra postvæsenet.

TRAPPER OG KÆLDERGANGE

Det er ikke tilladt at henstille ting som affald og lignende, eller opbevare effekter i trappeopgangene eller kældergangene. Tingene fjernes eventuelt uden varsel. Beboerne er pligtige til at renholde ved egen dørmåtte.

Tobaksrygning er ikke tilladt i opgangene.

TOILETTER

Der må kun benyttes toiletpapir i wc, og intet som kan tilstoppe faldstammerne, må kastes i toiletkummen.

Såfremt cisternen bliver utæt, skal denne omgående repareres, eventuelt ved viceværtens mellemkomst.

VANDHANER

Dryppende vandhaner skal omgående repareres, eventuelt ved viceværtens mellemkomst.

VANDINSTALLATIONER

Det er ikke tilladt uden forudgående aftale med viceværten eller bestyrelsen at betjene ejendommens ventiler for varmt og koldt vand.

VASKERI

Fællesvaskeriet er forbeholdt ejendommens beboere. Vaskeriet kan benyttes mellem kl. 7:00 og kl. 21:00. De opsatte anvisninger i vaskeriet skal efterleves.

Tobaksrygning i vaskeriet er ikke tilladt.

Hunde må ikke medbringes i vaskeriet.

VINDUER

I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinduer på trapper og i kældre være lukkede.

Alle vinduer og døre der er åbne skal være sat på krog.

 

Punktet, der er markeret med * er vedtaget ved ejerforeningens ordinære general-forsamling d. 27. marts 2008, og kan kun ændres ved en ny generalforsamlings-beslutning.

For ejendommens lejere kan gentagne overtrædelser af nærværende regler efter påtale medføre, at den indgåede lejeaftale opsiges i henhold til lejelovens bestemmelser.

For ejere af lejligheder kan gentagne overtrædelser af nærværende regler efter påtale medføre, at den pågældende fradømmes retten til at bebo ejerlejligheden.

Der henvises i øvrigt til ejerforeningens vedtægter samt gældende lov og ret i almindelighed.

Ejerforeningsbestyrelsen fastsætter husordenen.

Eventuelle klager over brud på nærværende husorden skal rettes skriftligt til:

Advokatfirmaet Hans K. Kristiansen ApS.
Kronprinsessegade 26, 1.
1306 København K.

E-mail:  hkk@cphlaw.dk

Tlf. 33 38 03 00

Revideret januar 2017